Facelift F-Type’a

578
HyperFocal: 0
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPre­miery w Detroit zdają się nie mieć końca i kolejną marką, która przy­wio­zła do USA efekty swo­ich prac jest bry­tyj­ski Jaguar. Face­lift F-Type’a przy­nosi przede wszyst­kim nowe tech­no­lo­gie i wer­sje modelu.
Zmiany w desi­gnie uda­nej bryły są nie­wiel­kie. Mowa tu głów­nie o odświe­żo­nych zde­rza­kach oraz przed­nich reflek­to­rach, które od teraz speł­niają stan­dardy full LED.
Więk­sze zmian bry­tyj­ska marka prze­pro­wa­dziła wewnątrz F-Type’a. W stan­dar­dzie otrzy­mamy naj­now­szy twór marki — Touch Pro Info­ta­in­ment Sys­tem. Ta długa i skom­pli­ko­wana nazwa przy­nosi nam takie rary­tasy, jak wyso­kiej roz­dziel­czo­ści wyświe­tlacz, szyb­szą reak­cję oraz infor­ma­cje o pozio­mie natę­że­nia ruchu w cza­sie rze­czy­wi­stym.
Cele­bru­jąc wypusz­cze­nie face­li­ftu, Jaguar przy­go­to­wał limi­to­waną wer­sję F-Type’a — 400 Sport Edi­tion. Wer­sja ta napę­dzana będzie sil­ni­kiem V6 o pojem­no­ści 3 litrów i mocy 400 KM. Auto otrzyma odświe­żone pod­wo­zie, w któ­rego skład wcho­dzi sys­tem hamul­cowy Super Per­for­mance, sys­tem Con­fi­gu­ra­ble Dyna­mics oraz 20-calowe alu­mi­niowe felgi poma­lo­wane w kolo­rze ciem­no­sza­rej satyny.
Auto będzie do zakupu wyłącz­nie w 2017 roku.
Oprócz wspo­mnia­nej wer­sji limi­to­wa­nej, Jaguar oddaje w nasze ręce zupeł­nie nową wer­sję F-Type’a — R-Dyna­mic. R-Dyna­mic będzie rów­nież oparta na sil­niku V6 o pojem­no­ści 3 litrów, przy czym będziemy mieć do wyboru dwie opcje siły raże­nia — 335 KM i 375 KM.
Naszym zda­niem Jaaaag tro­chę zawiódł budu­jąc limi­to­waną wer­sję F-Type’a wyłącz­nie w opar­ciu o sil­nik V6. Jest to oczy­wi­ście subiek­tywne odczu­cie autora, a Wy co uwa­ża­cie?