Facelift Mercedesa S Klasy

877
Facelift Mercedesa S Klasy 5

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘFace­lift Mer­ce­desa S Klasy ofi­cjal­nie ujrzy świa­tło dzienne praw­do­po­dob­nie w marcu 2017 roku. Już dziś możemy zoba­czyć pierw­szej wer­sje testowe odświe­żo­nej limu­zyny.

Mimo, że auto nadal wygląda nowo­cze­śnie i wydaje się, że może spo­koj­nie kon­ku­ro­wać z samo­cho­dami ze swo­jej klasy, Mer­ce­des już pla­nuje drobne zmiany w nad­wo­ziu swo­jego fla­gowca.

Zmiany będą doty­czyć przede wszyst­kim świa­teł oraz przed­niego i tyl­nego zde­rzaka. Ponadto, Mer­ce­des wpro­wa­dzi nowe felgi i odświe­żone kolory. W środku zmiany obejmą przede wszyst­kim kie­row­nicę i wyświe­tla­cze, które mają być jesz­cze więk­sze!

Dodat­kowo, wraz z face­li­ftem, Mer­ce­des wypu­ści na rynek S Klasę z 6-cylin­dro­wym sil­ni­kiem typu die­sel.

Pierw­sze modele tra­fią do salo­nów w oko­li­cach sierp­nia 2017 roku.