Facelift Porsche 911 GT3

529

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNo i po raz kolejny Porsche zostało zła­pane na Nord­schle­ife. Tym razem padło na face­lift Porsche 911 GT3.

Auto było zupeł­nie pozba­wione kamu­flażu, możemy więc spo­dzie­wać się, że wer­sja pro­duk­cyjna będzie bar­dzo zbli­żona do tego co widzimy na zdję­ciach. Jak można było się spo­dzie­wać, zmiany w wyglą­dzie auta, w sto­sunku do aktu­al­nej 911 GT3 są sub­telne i ciężko je nazwać ewo­lu­cją, a tym bar­dziej rewo­lu­cją.

Odświe­żone zde­rzaki oraz reflek­tory oraz LEDowe kie­run­kow­skazy to główne zmiany. Widać, że głów­nym zało­że­niem Porsche było dosto­so­wa­nie 911 GT3 do aktu­al­nej linii 991.

Naj­więk­sza zmiana zacho­dzi w środku auta, a mowa tu o moż­li­wo­ści fabrycz­nego zamon­to­wa­nia ster­czą­cego, rucho­mego kijka pomię­dzy przed­nimi fote­lami i dodat­kowo pedału w oko­li­cach pedału hamulca. Tak, 911 GT3 będzie w końcu dostępne w wer­sji z manu­alną skrzy­nią bie­gów.

Ofi­cjalna pre­miera praw­do­po­dob­nie w naj­bliż­szych dniach!

Zdję­cia: carscoops.com