Ferrari 458 MM Speciale

516

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPo wielu mie­sią­cach spe­ku­la­cji oka­zało się, że model testo­wany przez Fer­rari jest ocze­ki­wa­nym wstęp­nym mode­lem Dino, nie jest też hard­co­ro­wym model 488 — Spe­ciale.

Model, który widzie­li­śmy na testach i który widzi­cie na zdję­ciach to wyko­nane na spe­cjalne zamó­wie­nie, jedyne w swoim rodzaju Fer­rari 458 MM Spe­ciale. Jest to auto wyko­nane dla sta­łego, bar­dzo boga­tego klienta Fer­rari.

Auto zostało oparte o bazę 458 Spe­ciale, do któ­rego zaapli­ko­wano linie znane z 488 GTB, ale także zupeł­nie nowe ele­menty desi­gnu.

Bio­rąc pod uwagę, że auto jest oparte o 458 Spe­ciale, auto praw­do­po­dob­nie napę­dzane jest 4,5-litrowym sil­ni­kiem V8 o mocy 605 KM. Pręd­kość mak­sy­malna wynosi praw­do­po­dob­nie 325 km/h, a przy­spie­sze­nie do setki wynosi 3 sekundy.

Trzeba przy­znać, że auto pre­zen­tuje się feno­me­nal­nie i nie mie­li­by­śmy nic prze­ciwko temu, żeby taki model był pro­du­ko­wany seryj­nie.

Jakie jest Wasze zda­nie?