Ferrari 458 Prior Design

521

Kiedy więk­szość osób jest zda­nia, że Fer­rari nie powinno być mody­fi­ko­wane, przy­naj­mniej pod wzglę­dem wizu­al­nym, nie­miecki tuner posta­no­wił bar­dzo mocno zmo­dy­fi­ko­wać 458 Ita­lia. Auto dostało ogromną ilość nowych czę­ści. Przedni i tylny zde­rzak, maska, progi, lotka, to tylko część mody­fi­ka­cji. Nie wiemy jak dla Was, ale naszym zda­niem przód auta inspi­ro­wany był wyglą­dem LaFer­rari.

Prior zwięk­szył moc o 30 km.

Auto zostało posa­dzone na 21-calo­wych Vos­sen­kach.

Jako orto­dok­syjni fani Fer­rari, z bólem serca przy­zna­jemy, że jest chyba lep­sze niż stan­dar­dowa 458 Ita­lia.

Podoba się?

prior-ferrari-458-aero-kit-9prior-ferrari-458-aero-kit-6prior-ferrari-458-aero-kit-4prior-ferrari-458-aero-kit-1Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!