Ferrari F12 tdf — Azzuro Dino Blue

787

Pierwsi, szczę­śliwi nabywcy potęż­nego F12 tdf zaczy­nają otrzy­mać swoje egzem­pla­rze, dzięki czemu możemy pozna­wać co raz to nowe spe­cy­fi­ka­cje tego auta.

Co dosta­jemy za rów­no­war­tość (co naj­mniej) 340 tys. fun­tów?

6.3 l V12. 769 km (769 bhp, 780 hp).
Do 200 km/h: 7,9 sekundy
V-max: powy­żej 340 km/h
Magne­tyczny zawias.
Skrętna rów­nież tylna oś.
Napęd na tył.
Hamulce z LaFer­rari.

Jak brzmi, wygląda z bli­ska i pierw­sze wra­że­nia z jazdy może­cie obej­rzeć na fil­mie, w któ­rym Josh Cartu odbiera swój model: https://www.youtube.com/watch?v=hlmkpAl61Jg

Ostat­nio wiele por­tali roz­pi­suje się nad spe­cy­fi­ka­cją jed­nego z klien­tów (na zdję­ciu). Nie­któ­rzy się zachwy­cają inni nie. My nie zde­cy­do­wa­li­by­śmy się na taki spec. A jakie jest Wasze zda­nie?

Daj­cie znać w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!Ferrari-F12tdf-1