Ferrari GTC4 Lusso T

603

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNie­dawno do pol­skiego dealera Fer­rari tra­fił pierw­szy egzem­plarz Fer­rari GTC4 Lusso, tym­cza­sem wło­ska marka zapre­zen­to­wała łagod­niej­szą wer­sję Fer­rari GTC4 Lusso T.

Niech dodat­kowa literka T ozna­cza­jąca was nie zmyli, boskie V12 nie dosta­nie dodat­ko­wego wzmoc­nie­nia turbo. Wer­sja T ozna­cza sil­nik V8 zapo­ży­czony z Cali­forni T. Moc auta wynosi 602 KM.

Nowo­ścią dla “rodzin­nego” Fer­rari jest rów­nież moż­li­wość wyboru prze­nie­sie­nia napędu tylko na tylną oś. Oczy­wi­ście dla mniej odważ­nych wer­sja z napę­dem na cztery koła będzie rów­nież dostępna.

Jeśli cho­dzi o cene to oczy­wi­ście będzie mniej­sza niż dotych­czas ofe­ro­wana wer­sja V12, w kwo­cie 240 tysięcy fun­tów, tak wię­cej jest na co cze­kać!