Ferrari LaFerrari Aperta

710

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPierw­sze ofi­cjalne zdję­cia Fer­rari LaFer­rari Aperta!

Fer­rari posta­no­wiło ukró­cić nasze cier­pie­nia zwią­zane z ocze­ki­wa­niem na otwartą wer­sję Fer­rari LaFer­rari. Hyper­car z Mara­nello będzie nosił emble­mat Aperta tak, jak miało to miej­sce w przy­padku raso­wego cabrio — Fer­rari 458 Spe­ciale Aperta.

Auto będzie napę­dzane tym samym ukła­dem, co w przy­padku wer­sji coupe. Mamy więc do czy­nie­nia z sil­ni­kiem V12 NA o mocy 789 KM połą­czo­nym z 160-kon­nym moto­rem elek­trycz­nym.

Fer­rari LaFer­rari Aperta będzie ofe­ro­wane z kar­bo­no­wym twar­dym dachem oraz mięk­kim odpo­wied­ni­kiem.

Oczy­wi­ście, wszyst­kie egzem­pla­rze zostały już wyprze­dane i pew­nie to jest powód szyb­szej pre­zen­ta­cji auta.

Jak Wam się podoba?