Ferrari LaFerrari Spider potwierdzone przez Sergio Marchionne

717

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘFer­rari LaFer­rari Spi­der potwier­dzone przez Ser­gio Mar­chionne. Nowy pre­zes Fer­rari potwier­dził wer­sję cabrio LaFer­rari w wywia­dzie udzie­lo­nym maga­zy­nowi Auto­mo­bi­le­Ma­ga­zine.

LaFer­rari Spi­der ma być wyglą­dać dokład­nie tak, jak wer­sja coupe, oczy­wi­ście z wyjąt­kiem otwar­tego dachu. Ze względu na wzmoc­nie­nia nad­wo­zia auto może przy­brać nieco na wadze.

Mar­chionne wymi­ja­jąco odpo­wia­dał na pyta­nia doty­czące małego Dino i 488 Spe­ciale. Musimy więc być cier­pliwi w tej kwe­sti.

Co powie­cie o LaFer­rari Spi­der? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!