Ferrari LeMans Prototype by Mercello Raeli

2375

Nie ma żad­nych potwier­dzo­nych infor­ma­cji i zapewne jakiś czas jesz­cze nie będzie, o powro­cie Fer­rari do wyści­gów dłu­go­dy­stan­so­wych. Nie­prze­szko­dziło to jed­nak pro­jek­tan­towi Mar­cello Raeli stwo­rzyć model, który Fer­rari mogłoby wyko­rzy­stać do startu, cho­ciażby w Le Mans.

Jak dla nas tak wyglą­da­jący pro­to­typ, pod wzglę­dem wyglądu mógłby god­nie repre­zen­to­wać wło­ską markę.

W komen­ta­rzach, także model zapro­jek­to­wany przez zwy­cięzcę kon­kursu design’erskiego orga­ni­zo­wa­nego przez Fer­rari.

Co myśli­cie, który lep­szy?

Wię­cej zdjęć komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!ferrari 1 ferrari 2 ferrari 3 manifesto