Ferrari — nowa hybryda!

493

Ser­wis autocar.co.uk dotarł do paten­tów Fer­rari, z któ­rych wynika, że marka z Mara­nello pla­nuje włą­czyć do pro­duk­cji pojazd hybry­dowy, który będzie w sta­nie podró­żo­wać około 30 mil wyłącz­nie z uży­ciem napędu elek­trycz­nego.

Z patentu wynika, że napęd hybry­dowy jest zapro­jek­to­wany pod auto z sil­ni­kiem z przodu, ale spe­cy­fika pro­jektu pozwala na zasto­so­wa­nie także w przy­padku sil­ni­ków umiesz­czo­nych cen­tral­nie.

Poten­cjal­nie sys­tem ten może zostać użyty przy budo­wie następcy F12 lub Dino, które ma być naj­mniej­szym i naj­tań­szym Fer­rari, wypo­sa­żo­nym w sil­nik V6.

Jeśli ktoś z Was jest zain­te­re­so­wany tech­nicz­nymi roz­wią­za­niami ujaw­nio­nymi w paten­tach, w szcze­gól­no­ści kwe­stią budowy bate­rii, zapra­szamy pod ten link: http://www.autocar.co.uk/…/ferrari-plans-hybrid-models-and-…

PS Nie suge­ruj­cie się obraz­kiem:)

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!ferraripackage3rd-023