Gdy wszyst­kie karty w Mer­ce­de­sie zostały odsło­nięte, można prze­ana­li­zo­wać jak przej­ście z Wil­liamsa do srebr­nych strzał, wpły­nie na przy­szłość Valt­te­riego Bot­tasa, Felipe Massy oraz Pas­cala Wehr­le­ina. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Nie ma wąt­pli­wo­ści co do słusz­no­ści stwier­dze­nia, iż dla kon­ku­ren­cyj­nego spor­towca, moż­li­wość zro­bie­nia kroku naprzód, przej­ścia do bar­dziej kon­ku­ren­cyj­nego śro­do­wi­ska ma więk­sze zna­cze­nie niż pen­sja.

Jeśli w 2017 Mer­ce­des będzie rów­nie kon­ku­ren­cyjny co w poprzed­nich trzech latach, szansa na walkę o mistrzo­stwo dla Bot­tasa będzie bez­cenna. Mimo wszystko nie można pomi­jać finan­so­wego aspektu tego ruchu. Awans Valt­te­riego ma wpływ rów­nież na zarobki Massy i Wehr­le­ina, czyli pozo­sta­łych dwóch “zwy­cięz­ców” zimo­wych trans­fe­rów.

Dla Bot­tasa to oczy­wi­ście pen­sja z Mer­ce­desa. Szcze­góły kon­traktu z oczy­wi­stych przy­czyn nie zostały ujaw­nione, lecz w 2016 zarobki obu kie­row­ców Mer­ce­desa były około 4 razy wyż­sze od kie­row­ców Wil­liamsa.  Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że zarobki fina nie będą rów­nały się zarob­kom Hamil­tona ani Ros­berga, lecz można spo­dzie­wać się podwo­je­nia dotych­cza­so­wej pen­sji Valt­te­riego.

Jazda dla topo­wego teamu ozna­cza częst­sze poja­wia­nie się w mediach, a co za tym idzie, uła­twia to zawod­ni­kowi nego­cja­cje z ewen­tu­al­nymi oso­bi­stymi spon­so­rami. Bot­tas w cza­sie swo­jej kariery w Wil­liam­sie wspie­rany był przez dwie fiń­skie firmy — Wihuri oraz Kemppi, oby­dwie poja­wiały się na boli­dach teamu z Gro­ove do 2015 roku, kiedy to Kemppi zdjęto z bolidu, lecz poja­wiało się od tej pory na kom­bi­ne­zo­nie Bot­tasa. Wihuri było lojalne do końca 2016 roku, lecz wraz z przej­ściem Fina do Mer­ce­desa, marka podą­żyła za swoim zawod­ni­kiem, któ­rego wspiera od początku kariery w F1.

Nowe moż­li­wo­ści poja­wią się z pew­no­ścią w naj­bliż­szej przy­szło­ści, mimo pew­nych ogra­ni­czeń ze strony spon­so­rów teamu takich jak Hugo Boss, więc kon­trakty z mar­kami modo­wymi odpa­dają, oraz pro­du­cenci sprzętu Hifi, przez umowę z Bose.

Awans Bot­tasa do Mer­ce­desa był w dużej mie­rze moż­liwy dzięki powro­towi Felipe Massy. Naj­krót­sza eme­ry­tura w histo­rii nie miała wiel­kiego wpływu na finanse Bra­zy­lij­czyka, jako Felipe zapewne nawet nie zdą­żył ode­brać wszyst­kich doku­men­tów z sie­dziby Wil­liamsa, przed pod­pi­sa­niem nowego kon­traktu.

Jed­no­roczna oferta w przy­bli­że­niu da Mas­sie około 5 mln fun­tów za 2017 rok. Na pewno dużo wię­cej niż mógłby zaro­bić jako eks­pert tele­wi­zyjny. Roz­po­zna­wal­ność Felipe daje mu sta­tus gwiazdy nie tylko w Bra­zy­lii, a decy­zja o prze­ło­że­niu eme­ry­tury nie wpły­nie zna­cząco na war­tość ryn­kową zawod­nika, z mar­ke­tin­go­wego punktu widze­nia.

Wehr­lein, który był wspie­rany przez Mer­ce­desa od cza­sów for­muly 3,  nie miał nigdy sze­ro­kiego port­fo­lio oso­bi­stych spon­so­rów, umowa z Sau­be­rem zna­cząco wpły­nie na zarobki mło­dego Niemca, zwa­żyw­szy na fakt, iż Sau­ber powoli staje na nogi. W sezo­nie 2016 poja­wili się nowi inwe­sto­rzy, a i wyeli­mi­no­wa­nie Manora miało wpływ na kon­dy­cję finan­sową ekipy z Hin­will.


Kate Wal­ker