Ford GT 66 Heritage Edition

806
All-new Ford GT '66 Heritage Edition with unique black and silver-stripe livery celebrates 1966 Le Mans-winning GT40 Mark II race car driven by Bruce McLaren and Chris Amon

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘFord GT 66 Heri­tage Edi­tion to limi­to­wana wer­sja auta, które wzbu­dza ogromne emo­cje, mimo że jesz­cze żaden egzem­plarz nie tra­fił do swo­jego wła­ści­ciela.

Limi­to­wana edy­cji to hołd dla Bruce McLa­rena i Chrisa Amona, któ­rzy w 1966 roku zwy­cię­żyli w wyścigu Le Mans, pro­wa­dząc Forda GT40 Mark II.

Auto będzie dostępne w kolo­rze czar­nym — Sha­dow Black, w wer­sji mato­wej lub w poły­sku, z dodat­kiem dwóch pasków w kolo­rze srebr­nym oraz nume­rem #2 na masce i na drzwiach w kolo­rze bia­łym — Fro­zen White. Auto będzie rów­nież wypo­sa­żone w pakiet ele­men­tów kar­bo­no­wych.

Koła to 20-calowe alu­mi­niowe felgi w kolo­rze złota satyna.

W środku także znaj­dziemy wiele ele­men­tów nawią­zu­ją­cych do zwy­cię­skiego Forda z 1966 roku, także wiele ele­men­tów kar­bo­no­wych.

Ford GT 66 Heri­tage Edi­tion będzie dostępny tylko w ramach pro­duk­cji na 2017 rok i dodat­kowo liczba egzem­pla­rzy będzie ogra­ni­czona.

Jak Wam się podoba?