Ford Mustang Geiger Cars

751
Ford Mustang Geiger Cars 2

Ford Mustang Geiger Cars to zmo­dy­fi­ko­wany muscle car roz­wi­ja­jący mon­stru­alne 820 KM. Do uzy­ska­nia takiej mocy wyko­rzy­stany został stan­dar­dowy sil­nik 5.0 l V8, do któ­rego dołą­czono mię­dzy innymi doła­do­wa­nie z sil­nika 2,9 l, kute tłoki, wywa­żony wał kor­bowy, oraz spor­towy wydech. Tym spo­so­bem moc zwięk­szono o pra­wie 400 KM, co jest zna­ko­mi­tym wyni­kiem.

Tuner nie podaje nie­stety, jak bar­dzo zwięk­sze­nie mocy wpły­nęło na osiągi auta.

Geiger Cars zadbało rów­nież o pro­wa­dze­nie auta mon­tu­jąc w Mustangu nowe zawie­sze­nie o spor­to­wym cha­rak­te­rze oraz ofi­cjalny Pakiet Per­for­mance, w skład któ­rego wcho­dzi mię­dzy innymi mecha­nizm róż­ni­cowy o ogra­ni­czo­nym pośli­zgu oraz hamulce Brembo.

Ford Mustang Geiger Cars to nie tylko tuning mecha­niczny, ale także mody­fi­ka­cje wizu­alne, wśród któ­rych znaj­dziemy nowe ele­menty kar­bo­nowe takie, jak front split­ter, spoj­ler, progi i tylny dyfu­zor. Cie­kawy roz­wią­za­niem jest rów­nież otwarty grill.

Koszt wszyst­kich mody­fi­ka­cji to ponad 124 tysiące dola­rów. Cał­kiem dużo, ale pozy­tywna wia­do­mość jest taka, że poszcze­gólne mody­fi­ka­cje można kupo­wać osobno.

Co sądzi­cie?