Grand Prix F1 w Australii

824
australia start 1

Gran Prix F1 w Austra­lii dostar­czyło nam ogromną ilość emo­cji, a działo się już przed star­tem do wyścigu.

Zaczęło się od prze­su­nię­cia Bot­tasa o 5 miejsc za wymianę skrzyni bie­gów oraz repry­mendy Wil­liamsa za nie­do­star­cze­nie usta­wień zawie­sze­nia w boli­dzie Fina. Fatal­nie sezon roz­po­czął Danił Kviat, który na okrą­że­niu dojaz­do­wym nie zdo­łał doje­chać do pól star­to­wych i już przed star­tem zakoń­czył swoją przy­godę z torem Albert Park.

Sam start rów­nież przy­niósł nam wiele wyda­rzeń, wśród któ­rych głów­nym był spa­dek urzę­du­ją­cego mistrza świata Lewisa Hamil­tona z pierw­szego miej­sca w oko­lice 5–6 miej­sca. Już wtedy wia­domo było, że Bry­tyj­czyk będzie miał spore pro­blemy z doje­cha­niem do pro­wa­dzą­cego Fer­rari. W wyścigu, Hamil­ton nie poka­zał cha­rak­teru i mimo kilku oka­zji, wyprze­dzał kon­ku­ren­tów, tylko dzięki ich zjaz­dom do bok­sów. W tym cza­sie, z przodu, walka toczyła się pomię­dzy dwoma boli­dami Fer­rari, pro­wa­dzo­nymi przez Vet­tela i Raik­ko­nena z Mer­ce­de­sem Niko Ros­berga. australia start 1

Waż­nym wyda­rze­niem pod­czas wyścigu, które pokrzy­żo­wały stra­te­gie wielu kie­row­ców był tra­gicz­nie wyglą­da­jący wypa­dek Fer­nando Alonso, który pod­czas próby wyprze­dze­nia zaha­czył o bolid Esta­bana Gutie­reza i z impe­tem ude­rzył w beto­nową barierę, a następ­nie prze­ko­zioł­ko­wał nad pułapką żwi­rową i ude­rzył w kolejną bandę. Hisz­pan wyszedł z bolidu o wła­snych siłach, ale wyścig po chwili został prze­rwany i nad torem wywie­szono czer­wone flagi. Film z wypadku http://www.formula1.com/content/fom-website/en/latest/headlines/2016/3/rosberg-wins-drama-filled-melbourne-race.htmlalonso crash 2 Dzięki temu kie­rowcy mogli bez­kar­nie zmie­nić opony i był klu­czowy moment wyścigu. Część kie­row­ców zde­cy­do­wało się zało­żyć pośred­nią mie­szankę i pod­jąć próbę doje­cha­nia do końca wyścigu na tej mie­szance. Taka stra­te­gia, jak się póź­niej oka­zało była słuszna i dała Ros­ber­gowi zwy­cię­stwo w wyścigu, a Hamil­to­nowi nie­spo­dzie­wany awans na drugą pozy­cją. Przez zły dobór opon, pro­wa­dzący w wyścigu Seba­stian Vet­tel musiał zado­wo­lić się trze­cią lokatą. W koń­cówce wyścigu miał swoją szansę na wyprze­dze­nie Hamil­tona, jed­nak blo­kada kół na hamo­wa­niu w przed­ostat­nim zakrę­cie spo­wo­do­wała wyjazd na trawę i utratę szans na popra­wie­nie swo­jej lokaty. Warto jed­nak zazna­czyć bar­dzo dobre tempo wyści­gowe Fer­rari, co może zwia­sto­wać świetną walkę z Mer­ce­de­sami w dal­szej czę­ści sezonu.podium australia 1

Warto pochwa­lić rów­nież mło­dych kie­row­ców z Toro Rosso, któ­rzy przez więk­szą część w wyścigu utrzy­my­wali pozy­cje w czo­łówce, jed­nak poprzez nie­od­po­wied­nie stra­te­gie spa­dli na miej­sca pod koniec pierw­szej dzie­siątki. Naj­więk­szą nie­spo­dziankę spra­wił debiu­tu­jący zespół HAAS, który za sprawą Roma­ina Gro­sje­ana w swoim pierw­szym wyścigu, zaj­mu­jąc świetne szó­ste miej­sce zdo­był pierw­sze punkty dla zespołu.

Na pod­kre­śle­nie zasłu­guje rów­nież sta­cji Ele­ven, która poprzez zatrud­nie­nie Miko­łaja Sokoła i Michała Gąsio­row­skiego w roli komen­ta­to­rów, zagwa­ran­to­wała nam cie­kawą i bar­dzo mery­to­ryczną rela­cje.

Skrót wyścigu znaj­dzie­cie tutaj.

Grand Prix F1 w Austra­lii prze­szło do histo­rii, a następny wyścig czeka nas już za dwa tygo­dnie na torzez Sakhir w Bah­raj­nie.

Wyniki:

1. Nico Ros­berg (Mer­ce­des) 1:48.15,565 (25 pkt)

2. Lewis Hamil­ton (Mer­ce­des) +0.08,606 (18 pkt)

3. Seba­stian Vet­tel (Fer­rari) +0.09,643 (15 pkt)

4. Daniel Ric­ciardo (Red Bull TAG-Heuer) +0.34,330 (12 pkt)

5. Felipe Massa (Wil­liams Mer­ce­des) +0.58,979 (10 pkt)

6. Romain Gro­sjean (Haas Fer­rari) +1.12,081 (8 pkt)

7. Nico Huel­ken­berg (Force India Mer­ce­des) +1.14,199 (6 pkt)

8. Valt­teri Bot­tas (Wil­liams Mer­ce­des) +1.15,153 (4 pkt)

9. Car­los Sainz Jr (Toro Rosso Fer­rari) +1.15,680 (2 pkt)

10. Max Ver­stap­pen (Toro Rosso Fer­rari) +1.16,833 (1 pkt)

11. Jolyon Pal­mer (Renault) +1.23,399

12. Kevin Magnus­sen (Renault) +1.25,606

13. Ser­gio Perez (Force India Mer­ce­des) 1.31,699

14. Jen­son But­ton (McLa­ren Honda) + 1 okrą­że­nie

15. Felipe Nasr (Sau­ber Fer­rari) + 1 okrą­że­nie

16. Pas­cal Wehr­lein (Manor Mer­ce­des) + 1 okrą­że­nie

17. Mar­cus Erics­son (Sau­ber Fer­rari) nie­skla­sy­fi­ko­wany

18. Kimi Raik­ko­nen (Fer­rari) nie­skla­sy­fi­ko­wany

19. Rio Hary­anto (Manor Mer­ce­des) nie­skla­sy­fi­ko­wany

20. Este­ban Gutier­rez (Haas Fer­rari) nie­skla­sy­fi­ko­wany

21. Fer­nando Alonso (McLa­ren Honda) nie­skla­sy­fi­ko­wany

22. Daniił Kwiat (Red Bull TAG-Heuer) nie wystar­to­wał

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!