Po dekla­su­ją­cej prze­wa­dze Mer­ce­de­sów w pierw­szym i dru­gim tre­ningu, oraz zaska­ku­jąco słab­szej posta­wie w trze­cim, srebrne strzały wró­ciły na czoło stawki w kwa­li­fi­ka­cjach. I to w jakim stylu!MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Hamil­ton jako jedyny zszedł poni­żej 1:35,000 i to dokład­nie o jedną tysięczną. Usta­no­wił tym cza­sem nowy rekord toru Cir­cuit of The Ame­ri­cas. Ros­berg wywal­czył P2 tra­cąc aż 0,2 sekundy. W dru­gim rzę­dzie Red Bulle. Widać, że są mocni na tym torze. Jeśli z przodu posy­pią się iskry oraz kar­bon, co jest bar­dzo praw­do­po­dobne, możemy zoba­czyć piękną bra­to­bój­czą walkę RIC vs. VES. Nie­stety kie­rowcy Fer­rari nie są w sta­nie zbli­żyć się do Red Bulli. Quo vadis Scu­de­rio? Na pewno nie są tam, gdzie chcie­liby być…

Dalej Hul­ken­berg przed Bot­ta­sem i Massą. Walka Force India z Wil­liam­sami trwa w naj­lep­sze i będzie toczyć się już do końca sezonu. Stawka jest duża. Dzie­siątkę zamyka Sainz.

Czego możemy się spo­dzie­wać wie­czo­rem? Wszyst­kiego. Hamil­ton musi wygrać, jeśli chce myśleć o czwar­tym tytule, przy czym Ros­berg zapo­wie­dział, że dru­gie miej­sca go nie zado­wolą. Dużo powie nam start. W Q2 duet Mer­ce­desa oraz Ver­stap­pen naj­lep­sze czasy usta­na­wiali na mięk­kiej mie­szance i na niej też wystar­tują, zaś trzeci Ric­ciardo ruszy na Super mięk­kiej. W pierw­szej fazie wyścigu Austra­lij­czyk będzie sta­rał się uprzy­krzyć życie srebr­nym.
Przy­po­mi­namy że wyścig już dziś o godzi­nie 21:00

Garść waż­nych infor­ma­cji z padoku:
–Hul­ken­berg po tym sezo­nie założy żółty kom­bi­ne­zon z logo Renault
–Kvyat zosta­nie z nami na jesz­cze jeden sezon, Torro Rosso prze­dłu­żyło kon­trakt z Rosja­ni­nem
FIA po narze­ka­niach na styl w jakim broni się Max Ver­stap­pen, zaka­zała zmiany toru jazdy w tzw. “bra­king zone”. “Może ktoś mnie teraz wyprze­dzi” — sko­men­to­wał Max.
–Hamil­ton zdo­by­wa­jąc PP w Austin jest pierw­szym kie­rowcą w histo­rii który tego doko­nał na 23 róż­nych torach. Impo­nu­jące.

Usta­wie­nie na star­cie:
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Ricciardo 4.Verstappen 5.Raikkonen 6.Vettel 7.Hulkenberg 8.Bottas 9.Massa 10.Sainz 11.Perez 12.Alonso 13.Kvyat 14.Gutierrez 15.Palmer 16.Ericsson 17.Grosjean 18.Magnussen 19.Button 20.Nasr 21.Ocon 22.Wehrlein