Hennessey Venom GT Spyder — bije rekord prędkości

782
Hennessey Venom GT Spyder - bije rekord prędkości 12

Hen­nes­sey Venom GT Spy­der — bije rekord pręd­ko­ści auta typu cabrio usta­no­wiony dotych­czas przez Bugatti Vey­ron Grand Sport Vitesse. Dotych­cza­sowy rekord wyno­sił 408,77 km/h, nato­miast Brian Smith sie­dzący za kie­row­nicą wspo­mnia­nego Hen­nes­sey Venom GT Spy­der, 25 marca 2016 roku uzy­skał pręd­kość 412,96 km/h i tym samym usta­no­wił rekord pręd­ko­ści wśród pro­duk­cyj­nych kabrio­le­tów.

Świetny wynik zbiega się rów­nież z 25-leciem ist­nie­nia firmy, dla­tego Hen­nes­sey zde­cy­do­wało się wypu­ścić spe­cjalny model Venom GT Spy­der World Record Edi­tion.

Przy­po­mnijmy, że auto jest napę­dzane podwój­nie utur­bio­nym 7-litro­wym sil­ni­kiem V8 o mocy 1451 KM. Moc prze­ka­zy­wana jest na tylne koła za pomocą 6-bie­go­wej, manu­al­nej skrzyni bie­gów. Dzięki temu auto przy­spie­sza do setki w 2,4 sekundy.

Koszt edy­cji spe­cjal­nej to 1,3 mln dola­rów plus podatki.

Film z całego wyda­rze­nia (trzeba przy­znać, że wygląda to impo­nu­jąco):