Jeep Grand Cherokee Hellcat

716
Jeep Grand Cherokee Hellcat 6

Jeep Grand Che­ro­kee Hel­l­cat znaj­duje się w ostat­nie fazie pro­jek­to­wa­nia i jego debiut spo­dzie­wany jest na drugą połowę 2017 roku. Plotki krą­żące od kilku mie­sięcy zostały potwier­dzone przez szefa Jeepa.

Jeep Grand Che­ro­kee Hel­l­cat byłby jesz­cze wyż­szym model niż Grand Che­ro­kee SRT. Przy­po­mnijmy, że SRT korzy­sta z 6,4-litrowego sil­nika V8 HEMI o mocy 475 KM, nato­miast sil­nik, który ofe­ro­wać będzie wer­sja Hel­l­cat to doła­do­wane 6,2 l V8 o mocy około 700 KM (np. 707 w Dogde’u Chal­len­ger).

Taka moc czy­ni­łaby z Jeepa Grand Che­ro­kee Hel­l­cat naj­szyb­szego pro­duk­cyj­nego SUVa w histo­rii, przy­spie­sza­ją­cego do setki w około 3,5 sekundy.

Dodat­kowo, na nowych wła­ści­cieli cze­kać będzie praw­do­po­dob­nie jesz­cze bar­dziej agre­sywny body­kit niż w SRT (któ­rego może­cie zoba­czyć na zdję­ciach), wpły­wa­jący lepiej na aero­dy­na­mikę auta.

Nie ma jesz­cze zna­nej dokład­nej nazwy modelu. Czy będzie to Hel­l­cat, Trac­khawk czy może coś innego prze­ko­namy się zapewne w naj­bliż­szych mie­sią­cach.

Co sądzi­cie o SUVach z takimi osią­gami?