Koenigsegg Regera — 1500 + KM

1006

Koenig­segg Regera — naj­now­sze dzieło szwedz­kiego pro­du­centa, połą­cze­nie bru­tal­nego cha­rak­teru i wszech­obec­nego luk­susu. Tak o tym aucie mówi sam pro­du­cent. Regera ozna­cza pano­wa­nie, tak więc pla­nem Koenig­segga jest poko­na­nie jedy­nego rywala w wyścigu do tronu, jakim będzie Bugatti Chi­ron. Jak Koenig­segg chce to osią­gnąć? Już mówimy.

Po pierw­sze, ser­cem Regery jest znany 5-litrowy sil­nik V8 wspo­ma­gany elek­trycz­nym sys­te­mem Direct Drive, na który skła­dają się 3 sil­niki elek­tryczne. W sumie moc auta wynosi ponad 1500 km, a moment obro­towy to 2000 Nm. Takie liczby spra­wiają, że Regera do setki roz­pę­dza się w 2,8 sekundy, do 200 km/h w 6,6 sekundy i od tego momentu poja­wia się magia szwedz­kiej marki, bo od 0 do 300 km/h Regera roz­pę­dza się w 10,9 sekundy, czyli pra­wie 3 sekundy szyb­ciej niż Bugatti Chi­ron. Naj­więk­szym osią­gnię­ciem Chri­stiana von Koenig­segga jest rezy­gna­cja i z tra­dy­cyj­nej skrzyni bie­gów, która zastą­piona jest wła­śnie sys­tem Direct Drive. Jed­nostka napę­dowa wspie­rana jest przez roz­bu­do­waną aero­dy­na­mikę, w tym aktywny przedni i tylni spoj­ler.

regera_wing-930x286

Po dru­gie, luk­su­sowe wnę­trze Regery połą­czone jest z naj­now­szymi tech­no­lo­giami sto­so­wa­nymi w moto­ry­za­cji. Przed­nie i tylne kamery, Apple Car­Play, WiFi, pod­grze­wane i regu­lo­wane elek­trycz­nie fotele z funk­cją pamięci, to tylko nie­które z nich. Regera_Airstrip4

Elek­tryczna bate­ria może być łado­wana w trak­cie jazdy lub poprzez kabel. Ponadto Koenig­segg stwo­rzył sys­tem BDM (Bat­tery Drain Mode). Zna­jąc cel trasy lub miej­sce następ­nego łado­wa­nia, Regera auto­ma­tycz­nie dosto­suje pobór mocy z bate­rii do odle­gło­ści i stylu jazdy w taki spo­sób, aby w momen­cie dotar­cia do miej­sca doce­lo­wego lub łado­wa­nia, bate­ria była cał­ko­wi­cie wyczer­pana i gotowa do peł­nego łado­wa­nia.Koenigsegg_Regera_rear_down_powerplug

Przy­szli wła­ści­ciele będą mogli podró­żo­wać Regerą prak­tycz­nie w cał­ko­wi­tej ciszy dzięki moż­li­wo­ści jazdy z wyko­rzy­sta­niem tylko sil­nika elek­trycz­nego. Jed­nak, tylko gdy zapra­gną raso­wego dźwięku, będzie on dostar­czany przez tyta­nowy wydech stwo­rzony przez Akra­po­vica.

Ilość sztuk Regery została ogra­ni­czona do 80.

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!