Koeningsegg Agera RS wyprzedane!

484

Wczo­raj na Twit­te­rze i w ofi­cjal­nej notce pra­so­wej, Koenig­segg poin­for­mo­wał o wyprze­da­niu wszyst­kich 25 egzem­pla­rzy Agery RS, która została zapre­zen­to­wana w zeszłym roku w Gene­wie. Druga smutna infor­ma­cja jest taka, że duża więk­szość trafi poza Europę. Jedy­nym euro­pej­skim kra­jem, do któ­rego trafi Agera RS to Wielka Bry­ta­nia.

Agera RS jest autem głów­nie nasta­wio­nym na wyniki na torach, jed­nak pro­du­cent zapew­nia, że można ze spo­ko­jem korzy­stać z niego na zwyczaj­nych dro­gach. Do budowy auta posłu­żyły tech­no­lo­gie i ele­menty roz­wi­nięte i wyko­rzy­stane przy budo­wie One:1.

Dzięki aktyw­nym lot­kom z przodu i aktyw­nemu, tyl­nemu spoj­le­rowi auto wytwa­rza 485 kg doci­sku przy pręd­ko­ści 250 km/h. Nad­wo­zie w głów­nej mie­rze zbu­do­wane jest z kom­bi­na­cji kar­bonu i kevlaru.

Agera RS wypo­sa­żona jest w autor­ski sil­nik Koenig­segga twin­turbo 5 l V8 pro­du­ku­jący 1160 km (przy uży­ciu paliwa wyści­go­wego uzy­skamy jesz­cze wyż­szą moc). Auto obsłu­gi­wane jest za pomocą 7-bie­go­wej skrzyni bie­gów. Waga wynosi 1295 kg (dry weight).

Przy­spie­sze­nie do pierw­szej setki: 2,5 sekundy
Przy­spie­sze­nie do 300 km/h: 14 sekund (!)
Przy­spie­sze­nie do 400 km/h: 20 sekund (!)
Pręd­kość mak­sy­malna: po osią­gnię­ciu 400 km/h w 20 sekund Agera RS dalej przy­spie­sza…

Cena? Cał­kiem sporo. Poja­wią się sprzeczne infor­ma­cje. Na pewno powy­żej 1,6 mln dola­rów. Mówi się o $2 mln, a nawet $2,5 mln.

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!agera rs 1 agera rs 2 agera rs 3