Kwa­li­fi­ka­cje na Inter­la­gos padły łupem Lewisa Hamil­tona. Jak wia­domo PP w Bra­zy­lii nie daje wiel­kiej prze­wagi, lecz z pew­no­ścią daję prze­wagę psy­cho­lo­giczną nad part­ne­rem z zespołu. Mini­malna strata Ros­berga zwia­stuje ostrą walkę — Nico, by przy­pie­czę­to­wać tytuł mistrzow­ski już jutro, musi na Inter­la­gos wygrać. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Dalej mie­szanka Fer­rari z Red Bul­lem. Kimi Raik­ko­nen znów utarł nosa Seba­stia­nowi oraz mło­dzieży spod znaku czer­wo­nego byka. P7 dla Gro­sje­ana. Wiel­kie brawa zwłasz­cza w tak ciężko pro­wa­dzą­cym się samo­cho­dzie. Fran­cuz wyci­snął z kon­struk­cji 150% i dał miły pre­zent uro­dzi­nowy sze­fowi stajni. Dalej dwa bolidy Force India oraz Alonso.

Smu­tek na try­bu­nach wśród Bra­zy­lij­skich kibi­ców. Ostat­nie GP lokal­nego boha­tera, Felippe Massy i zwień­cze­nie pięk­nej kariery. Nie­stety mimo świet­nego tempa w tre­nin­gach w kwa­lach już nie poszło tak dobrze, tylko P13 a Bot­tas nie­wiele lepiej — P11. Wil­liams znów traci dystans do Force India.

Co czeka nas jutro? Inter­la­gos to dość krótki tor, który w prze­szło­ści dawał kibi­com nie­sa­mo­wite ści­ga­nie i sza­lone wyniki. Pro­gnozy pogody zwia­stują duże zachmu­rze­nie z szansą na deszcz, w pierw­szym zakrę­cie może się zago­to­wać.

Usta­wie­nie na star­cie: 1. Hamil­ton; 2. Ros­berg; 3. Räik­könen; 4. Ver­stap­pen; 5. Vet­tel; 6. Ric­ciardo; 7. Gro­sjean; 8. Hül­ken­berg; 9. Pérez; 10. Alonso; 11. Bot­tas; 12. Guti­ér­rez; 13. Massa; 14. Kwiat; 15. Sainz; 16. Pal­mer; 17. But­ton; 18. Magnus­sen; 19. Wehr­lein; 20. Ocon; 21. Erics­son; 22. Nasr.

Pod­czas dwu­ty­go­dnio­wej prze­rwy nieco wykla­ro­wała się sytu­acja na rynku trans­fe­ro­wym. Tak więc obok Nico Hul­ken­berga żółty kom­bi­ne­zon w przy­szłym sezo­nie ku zasko­cze­niu wszyst­kich ponow­nie założy Jolyon Pal­mer. Kevin Magnus­sen odrzu­cił jed­no­roczny kon­trakt twier­dząc, że warunki były, mało zachę­ca­jące. Duń­czyk w sezo­nie 2017 poje­dzie w bar­wach ame­ry­kań­skiej stajni Gene’a Haasa. Na puste miej­sce w Force India wsko­czy Este­ban Ocon a fotel po Feli­pie Mas­sie zaj­mie nowa twarz, Kana­dyj­czyk Lance Stroll. Puste miej­sca tak naprawdę zostały już tylko w Mano­rze, bo raczej nie spo­dzie­wamy się wymiany składu w Sau­be­rze.