Lewis Hamil­ton wygrywa kwale przed GP Chin i zdo­bywa swoje 63 pole posi­tion w karie­rze. Cza­sem 1:31,678 popra­wia abso­lutny rekord toru nale­żący od 2004 roku do Micha­ela Schu­ma­chera. Warto rów­nież wspo­mnieć iż jest to 75 PP dla zespołu Mer­ce­desa w 150 wyścigu jako fabryczny team.MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Za ple­cami Lewisa ostra walka na ułamki sekund mię­dzy Vet­te­lem a Bot­ta­sem. Róż­nica wynio­sła zale­d­wie 1 tysięczną sekundy. Z czwar­tego pola ruszy Kimi choć tu już strata była więk­sza.

Honoru Red­Bulla samot­nie bro­nił dziś Daniel Ric­ciardo, po pro­ble­mach sil­ni­ko­wych Ver­stap­pena. Osta­tecz­nie Austra­lij­czyk wystar­tuje z pią­tego pola przed Felipe Massą. Świet­nie rów­nież spi­sał się Nico Hul­ken­berg, co poka­zuje iż w jego Renówce drze­mie poten­cjał, obok Niemca na P8 ustawi się Ser­gio Perez. Na pochwałę zasłu­guje rów­nież Lance Stroll. Ska­zy­wany na pożar­cie Kana­dyj­czyk zdo­łał wejść do Q3 wyprze­dza­jąc bar­dziej doświad­czo­nego Car­losa Sainza i do wyścigu ruszy z dzie­sią­tego pola.

Usta­wie­nie na końcu stawki jesz­cze może się zmie­nić w związku z zastrze­że­niami sędziów do cza­sów Gro­sje­ana i Pal­mera któ­rzy rze­komo za szybko śmi­gnęli przy żół­tych fla­gach, które poja­wiły się na torze w związku z kraksą Anto­nio Gio­vi­naz­ziego. Włoch po raz drugi zastę­puje Pas­cala Wehr­le­ina, nie­stety rysą na jego bar­dzo dobrych osią­gach będzie roz­trza­ska­nie jego Sau­bera w ostat­nim zakrę­cie toru. Pro­blemy miał tam rów­nież Gro­sjean, lecz udało mu się ura­to­wać bolid Haasa. Jeśli nic się nie zmieni to z ostat­nich pól ruszą Ver­stap­pen oraz Ocon.

Mete­oro­lo­dzy na nie­dzielę zapo­wia­dają deszcz, więc wszystko może się zda­rzyć. Z tyłu możemy liczyć na nie­za­wod­nego Maxa Ver­stap­pena który będzie wal­czył o odzy­ska­nie jak naj­wię­cej pozy­cji. Z przodu zacięta walka mię­dzy Scu­de­rią a Mer­ce­de­sem. Fer­rari jest bar­dzo silne, więc Lewis nie może liczyć na spa­ce­rek do mety. Wyścig może być emo­cjo­nu­jący rów­nież od strony stra­te­gicz­nej. Sku­teczne zarzą­dza­nie opo­nami na mokrej i prze­sy­cha­ją­cej nawierzchni może być klu­czem do suk­cesu.

1Ha­mil­ton, 2Vet­tel, 3Bot­tas, 4Ra­ik­ko­nen, 5Ric­ciardo, 6Massa, 7Hul­ken­berg, 8Pe­rez, 9Kvyat, 10Stroll, 11Sa­inz, 12Ma­gnus­sen, 13A­lonso, 14E­rics­son, 15Gio­vi­nazzi, 16Van­do­orne, 17Gro­sjean, 18Pal­mer, 19Ver­stap­pen, 20O­con