Kwalifikacje przed GP Włoch

512

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Kwa­li­fi­ka­cje przed GP Włoch

Nie ma moc­nych na Lewisa. Domi­no­wał przez wszyst­kie czę­ści cza­sówki, nie dając cie­nia szans nawet Ros­ber­gowi i nokau­tu­jąc go w Q3 o pra­wie 0,5 sekundy. Jest to jego 56 pole posi­tion w karie­rze i 5 na Mon­zie. Dzięki temu wyrów­nał doko­na­nia takich legend jak Fan­gio i Senna.

Układ sił w dal­szej czę­ści stawki bez więk­szych nie­spo­dzia­nek. Za ple­cami Mer­ce­de­sów kie­rowcy Scu­de­rii — Vet­tel przed Kimim, następ­nie o 0.001 Bot­tas przed duetem Red Bulla. Zarówno Ric­ciardo, jak i Ver­stap­pen pod­nie­śli się po dość prze­cięt­nych trzech tre­nin­gach.
Od początku week­endu narze­kali na pro­wa­dze­nie kie­rowcy Force India nie mogąc upo­rać się z usta­wie­niami, co dodaje smaczku w bez­po­śred­niej walce z Wil­liam­sem. W Q2 Hulk rzu­tem na taśmę wypchnął z dzie­siątki Massę który zakoń­czył udział w kwa­li­fi­ka­cjach na 11 pozy­cji.

Trzeba za to pochwa­lić Este­bana Gutier­reza, co zda­rza się rzadko w tym sezo­nie. Chło­pak miał prze­błysk geniu­szu i zdo­łał wejśc do Q3. Na okla­ski zasłu­żył także Pas­cal Wehr­lein, który prze­dzie­lił kie­row­ców McLa­rena kwa­li­fi­ku­jąc się na 14 miej­scu. (Po karze dla Gro­sje­ana za wymianę skrzyni bie­gów ruszy z P13).

W ogo­nie stawki bez zmian — sła­biut­kie w ten week­end Toro Rosso przed Renault i Sau­be­rem.

Jako rze­cze Nico Ros­berg – wszystko roze­gra się z nie­dzielę, lecz bądźmy szcze­rzy, jeśli Lewis nie zepsuje startu i nie przy­da­rzą mu się żadne dziwne sytu­acje to nikt nie będzie w sta­nie mu zagro­zić. Pozo­staje walka o 3 pozy­cje mię­dzy Scu­de­rią, samot­nym Bot­ta­sem i Red Bul­lami. Jed­nego możemy być pewni – atmos­fera będzie gorąca.Zrzut ekranu 2016-09-03 o 16.24.14