Aven­ta­dor jest z nami od 2011 roku, więc przy­szła pora na deli­katne odświe­że­nie topo­wego modelu Lam­bor­ghini.

Ste­fano Dome­ni­cali CEO of Lambo powie­dział, że: “Jest to następna gene­ra­cja Aven­ta­dora, który wyraża nowe podej­ście do tech­no­lo­gii i osią­gów, jest kamie­niem milo­wym w dzie­dzi­nie roz­woju aut super spor­to­wych bla bla bla…” MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

To, co się naj­bar­dziej rzuca w oczy to nowe Aero. Prze­pro­jek­to­wany pas przedni — bar­dziej agre­sywny nos i więk­szy przedni spli­ter, zmie­nia­jący prze­pływ powie­trza dla więk­szego doci­sku oraz kie­ru­jący więk­szą strugę w kie­runku chłod­nic dla lep­szego chło­dze­nia V12tki. Ponadto zasto­so­wano dwa kanały powietrzne po bokach przed­niego “zde­rzaka” dla zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia wpływu przed­nich opon na aero­dy­na­mikę.

Z tyłu, ogromny czarny dyfu­zor, który może być wyko­nany cał­ko­wi­cie z włókna węglo­wego, oraz potrójna koń­cówka wyde­chu. Aktywne tylne skrzy­dło działa w trzech try­bach, by zba­lan­so­wać osiągi vs docisk.

Wszyst­kie te zmiany w aero spra­wiają, że Aven­ta­dor S, w try­bie super doci­sku jest lep­szy o 50%, zaś w try­bie mini­mum docisk max osiągi aż o 400% w sto­sunku do poprzed­niego Aven­ta­dora Coupe. Well done Lambo.

Aven­ta­dora popro­wa­dzimy w czte­rech try­bach jazdy STRADA, SPORT, CORSA i nowym EGO. W tym try­bie kie­rowca dosto­so­wuje samo­chód pod indy­wi­du­alne pre­fe­ren­cje. Siły tłu­mie­nia, praca skrzyni oraz napędu 4WD i ste­ro­wa­nie.

Zmiany pod maską? 6,5l V12 wyci­ska teraz o 40 KM wię­cej od poprzed­nika — 740 KM i 690 Nm przy 5,500 rpm. Dodat­kowo sil­nik kręci się teraz wyżej do 8,500 rpm. 0–100 w 2,9 sek. i top speed na pozio­mie 350 km/h. Za zatrzy­ma­nie tego poci­sku odpo­wia­dają wen­ty­lo­wane węglowo-cera­miczne tar­cze o monu­men­tal­nym roz­mia­rze 400mm z przodu i 380mm z tyłu, współ­pra­cu­jące z dedy­ko­wa­nymi opo­nami Pirelli P Zero. Dzięki temu hamo­wa­nie ze 100 km/h do zera na dystan­sie 30 metrów.

Masa na sucho 1575kg
Cena: 281 555 EUR (bez podat­ków)