Lamborghini Centenario oficjalnie zaprezentowane

616

Lam­bor­ghini Cen­te­na­rio stwo­rzone dla uczcze­nia set­nej rocz­nicy uro­dzin zało­ży­ciela marki Feruc­cio Lam­bor­ghini. Pro­duk­cja została ogra­ni­czona do 20 aut w wer­sji coupe i 20 w wer­sji road­ster.

Bazą do budowy był Aven­ta­dor. Oba auta dzielą rów­nież mon­stru­alny, wol­nos­sący sil­nik V12, który w Cen­te­na­rio roz­wija moc 770 koni mecha­nicz­nych. Model roz­pę­dza się do setki w 2,8 sekundy.

Cena auta wynosi 1,7 mln fun­rów, ale nie jest to naj­gor­sza infor­ma­cja. Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że wszyst­kie egzem­pla­rze zostały już wyprze­dane.

Co sądzi­cie na temat Cen­te­na­rio?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!