Lamborghini Centenario Roadster

631

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘLam­bro­ghini zapre­zen­to­wało w USA wer­sję cabrio swo­jego naj­now­szego modelu Cen­te­na­rio będą­cego uczcze­niem set­nych uro­dzin zało­ży­ciela marki. Lam­bor­ghini Cen­te­na­rio Road­ster zosta­nie wypro­du­ko­wane w ilo­ści 20 sztuk i tak, dobrze zga­dli­ście, wszystko zostały wyprze­dane.

A ile trzeba było dać za to cacko? Śpie­szymy z odpo­wie­dzią — około 2 baniek euro netto, tak więc wycho­dzi sporo ponad 10 000 000 pol­skiej waluty.

Gene­ral­nie Cen­te­na­rio Road­ster nie różni się zbytni od swo­jego star­szego brata, oczy­wi­ście za wyjąt­kiem dachu, który skła­dany jest ręcz­nie.

Jeśli pyta­cie o napęd, nowi wła­ści­ciele będą mięli do dys­po­zy­cji sil­nik V12 o mocy 770 KM, pozwa­la­jące na przy­spie­sze­nie do setki w 2,9 sekundy i roz­pę­dze­nie auto do ponad 350 km/h. Cyfry są więc zado­wa­la­jące, oczy­wi­ście z wyjąt­kiem tej nie­przy­zwo­itej ceny.

Z cie­ka­wo­stek, auto posiada tylne skrętne koła i aktywne aero pochy­la­jące się o maks. 15 stopni.