Lamborghini Centenario — zdjęcia dokumentów patentowych

500

Euro­pej­ski urząd paten­towy ujaw­nił część doku­men­tów paten­to­wych zło­żo­nych przez Lam­bor­ghini. Na zdję­ciach widzimy praw­do­po­dob­nie naj­now­sze Lam­bor­ghini pla­no­wane na Genewę.

Wię­cej infor­ma­cji na temat tego wyjąt­ko­wego Lambo znaj­dzie­cie pod tym lin­kiem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208983899449476&id=202238626790670

Jak się podoba?

Lamborghini-Centenario-1 Lamborghini-Centenario-3 Lamborghini-Centenario-4 Lamborghini-Centenario-5 Lamborghini-Centenario-6 Lamborghini-Centenario-7Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!