Lamborghini Centenario

793

Nie­za­wodny Tim Bur­ton wrzu­cił film przed­sta­wia­jący nowe Lam­bor­ghini Cen­te­na­rio! Film i pre­miera auta dopiero jutro. Macie więc przed­smak jutrzej­szych emo­cji zwią­za­nych z pre­mierą tego wyjąt­ko­wego auta.
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

https://www.facebook.com/Shmee150/videos/999756560059599/