Lamborghini Huracan DMC

1065

Twoje Lam­bor­ghini Hura­can jest za mało agre­sywne? Nie martw się, z pomocą przy­cho­dzi DMC, które z naj­mniej­szego Lambo robi praw­dzi­wego potwora.

DMC dobrze wie­działo, co zro­bić, żeby przy­cią­gnąć uwagę fanów moto­ry­za­cji — dużo kar­bonu i ogromny tylny spoj­ler.

Hura­can zyskał wygląd toro­wej bestii także dzięki przed­niemu split­te­rowi z ogrom­nymi sek­cjami bocz­nymi, nawią­zu­ją­cymi do wyglądu LP 720 Anni­ver­sa­rio. Dodat­kowo został wypo­sa­żony w boczne progi i więk­szy tylny dyfu­zor.

Wszyst­kie ele­menty zostały wypro­du­ko­wane z kar­bonu.

Jak Wam się podoba? Lepszy/gorszy od Man­sory Toro­feo? http://carnews.pl/?p=11815

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!