Lamborghini Huracan od Liberty Walk

888

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘJapoń­ski tuner zmo­dy­fi­ko­wał kolejne Lam­bor­ghini — tym razem Hura­can, co wyda­wało się być prę­dzej, czy póź­niej nie­unik­nione. Lam­bor­ghini Hura­can od Liberty Walk robi ogromne wra­że­nie.

Liberty Walk wypo­sa­żyło Hura­naca w cha­rak­te­ry­styczny sze­roki body­kit, nawią­zu­jący wyglą­dem do aut wyści­go­wych, typu GT3. W skład paczki mody­fi­ka­cji wcho­dzi przedni front split­ter, progi, tylny dyfu­zor, lotka, no i oczy­wi­ście sławne posze­rzone nad­kola. Ele­menty mogą być wypro­du­ko­wane zarówno z włókna szkla­nego, jak i z kar­bonu.

Jeśli cho­dzi o osiągi, pozo­stają one bez zmian. Lambo napę­dzane jest sil­ni­kiem 5,2 l V10 NA o mocy ponad 600 KM. Dzięki temu, przy­spie­sze­nie do setki zaj­muje 3,2 sekundy.

Jak Wam się podoba? Która wer­sja kolo­ry­styczna lep­sza?