Lamborghini Huracan Superleggera

552

Rasowa wer­sja mniej­szego Lam­bor­ghini — Lam­bor­ghini Hura­can Super­leg­gera testo­wana po raz kolejny na Nord­schle­ife. Co raz wię­cej zmian możemy dopa­trzeć się w nowym Lambo, m. in. wyżej i bar­dziej cen­tral­nie umiesz­czony wydech, więk­sze wloty z przodu auta i co raz więk­szy spoj­ler mon­to­wany z tyłu auta.

Od stan­dar­do­wej wer­sji Hura­cana, Super­leg­gera róż­nić się będzie także dużo więk­szym tyl­nym dyfu­zo­rem, który wraz z ogrom­nym spoj­le­rem będzie gene­ro­wał ogromny docisk tyl­nej osi. Docisk ten będzie nie­zbędny do okieł­zna­nia moc­niej­szego o 50 KM sil­nika V10, który ma roz­wi­jać około 650 KM.

Super­leg­gera ma być rów­nież lżej­sza. Mówimy tutaj o kura­cji odchu­dza­ją­cej stan­dar­do­wego Hura­cana o 100 kg.

Super­leg­gera, według carscoops.com, ma być ofe­ro­wane zarówno w wer­sji coupe, jak i spy­der.

Pre­miera? Jesz­cze nie wia­domo.