Lamborghini Huracan Superleggera ?!

558

Szpie­dzy por­talu carscoops.com upo­lo­wali w śnież­nej sce­ne­rii nową wer­sję Lam­bor­ghini Hura­cana. Nie wia­domo, czy nazwy spe­cjal­nych edy­cji Hura­cana będą zaczerp­nięte z nazew­nic­twa spe­cjal­nych edy­cji Gal­lardo, nato­miast wiemy, że Lam­bor­ghini szy­kuje lżej­szą, moc­niej­szą i lepiej zapro­jek­to­waną wer­sję Hura­cana. Możemy także spo­dzie­wać się tyl­nego spoj­lera. Nie znamy jesz­cze szcze­gó­ło­wych danych na temat tej wer­sji. Wia­domo, nato­miast, że moc­niejsza wer­sja Hura­cana dosta­nie nowy wydech, któ­rego koń­cówki będą znaj­do­wać się sto­sun­kowo wysoko i będą umiesz­czone po środku auta. Na zdję­ciach widać, że Lam­bor­ghini chciało zakryć szcze­gól­nie tą część auta. 

Kiedy pre­miera? Być może już w Gene­wie, ale ofi­cjal­nie Lam­bor­ghini nic nie potwier­dza.

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

Zdję­cia: carscoops.comLamborghini-Huracan-Superleggera-3 Lamborghini-Huracan-Superleggera-6 Lamborghini-Huracan-Superleggera-10