Lambrghini Veneno Roadster x2

459

Od dziś Hong Kong stał się lep­szym mia­stem. Do lokal­nego dealera Lam­bor­ghini dostar­czono dwa nowe Veneno Road­ster dla ich świeżo upie­czo­nych wła­ści­cieli. Nie znamy nazwisk wła­ści­cieli, ale pew­nie i tak dużo by nam nie powie­działy smile emo­ti­con

Dla przy­po­mnie­nia, Veneno Road­ster to auto zbu­do­wane na bazie Aven­ta­dora, limi­to­wane do 9 sztuk.

Veneno roz­wija moc 750 km z 6,5-litrowego sil­nika V12.

Top speed: 355 km/h

Pierw­sza setka: 2,9 sekundy

Cena na rynku pier­wot­nym: jeśli w ogóle dosta­łeś zapro­sze­nie do zakupu, to około 4,5 mln dola­rów.

Cena auta na rynku wtór­nym: jakiś kosmos (kil­ka­dzie­siąt mln PLN)

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!veneno 1 veneno 2 veneno 3