Obecna gene­ra­cja cze­skiego best­sel­lera jest z nami od 2012 roku i choć wciąż wygląda świeżo, zde­cy­do­wano się na lek­kie przy­pu­dro­wa­nie noska. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Zwłasz­cza noska, gdyż to wła­śnie z przodu widać naj­więk­sze zmiany. Nieco kon­tro­wer­syj­nie (jak na mój gust) pre­zen­tują się przed­nie reflek­tory. Pierw­sze sko­ja­rze­nie to Mer­ce­des W212. Mogą one teraz być w pełni ledowe. Zmie­niono rów­nież kształt świa­teł prze­ciw­m­gło­wych, ale żeby dostrzec te róż­nicę, trzeba posta­wić dwie wer­sje obok sie­bie. Z tyłu sty­li­ści już się nie wysi­lali, zmie­nia­jąc odro­binę kształt odbla­sków i wzór tyl­nych lamp.

Choć w kon­fi­gu­ra­to­rze jesz­cze tego nie widać, pojawi się nowy wzór felg i lakier. Pasa­że­ro­wie i kie­rowca będą mogli poczuć się tro­chę bez­piecz­niej. Dodano sys­tem dostępny wcze­śniej tylko w VW-Tra­iler Assist. A także radar dla sys­temu anty­ko­li­zyj­nego i wykry­wa­ją­cego pie­szych oraz asy­stent mar­twego pola.

We wnę­trzu o naszą roz­rywkę zadba nowy sys­tem mul­ti­me­dialny Swing i Bolero. Droż­szy sys­tem Colum­bus ofe­ruje ekran o prze­kąt­nej 9,2” i połą­cze­nie z inter­ne­tem LTE. Dzie­ciaki z pew­no­ścią doce­nią.

Sil­niki pozo­stają bez zmian. Od 1,0 TSI 84KM do 2.0 TDI 184KM, paro­wane z 6 bie­go­wym manu­alem lub 7 bie­go­wym DSG. Za dopłatą napęd 4wd oraz amor­ty­za­tory adap­ta­cyjne. Pierw­sze egzem­pla­rze powin­ni­śmy zoba­czyć na dro­gach już pod koniec roku, ceny powinny utrzy­mać się na pozio­mie obec­nej Octa­vii. Podoba się? Czy może wer­sja przed liftowa bar­dziej do was prze­ma­wia?