Mało mocy w Twoim BMW M2? Tuner Man­hart wyszedł z tego zało­że­nia i popra­co­wał nad mon­stru­al­nym przy­ro­stem mocy w porów­na­niu do wer­sji pro­duk­cyj­nej.MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Chło­paki z Man­hart wymie­nili w m-dwójce turbo, inter­co­oler i wydech. Do tego nowa mapa i prze­pis na tyl­no­na­pę­do­wego potwora gotowy. 630 KM bo tyle udało się wyci­snąć z 3-litro­wego sil­nika BMW, to przy­zna­cie wynik impo­nu­jący!

Dodat­kowo nie­miecki pro­du­cent wypo­sa­żył BMW M2 w nowy sys­tem hamul­cowy i zawie­sze­nie, które będą sto­sowne do wykrze­sa­nej mocy.

Man­hart zadbał rów­nież o to, by auto odróż­niało się od swo­jego pier­wo­wzoru rów­nież wizu­al­nie, wypo­sa­ża­jąc swoje dzieło w nowe ele­menty aero­dy­na­miczne wyko­nane oczy­wi­ście z kar­bonu. Zmiany dotknęły rów­nież wnę­trze auta.

Musi­cie przy­znać że chło­paki z Nie­miec mają fan­ta­zję, pod­no­sząc moc m-dwójki do poziomu prze­kra­cza­ją­cego moc m. in. Lambo Hura­cana.