Mansory 4XX Siracusa — 800 km

565

Po Man­sory zawsze możemy spo­dzie­wać się cze­goś w stylu “in your face” i tak jest też w przy­padku ich mody­fi­ka­cji Fer­rari 488.
4XX Sira­cusa ma cał­ko­wi­cie zmie­niony body kit, wiele ele­men­tów kar­bo­no­wych i przede wszyst­kim pod­krę­coną moc. Auto roz­wija 800 km (HP) i 870 Nm.

Co o nim myśli­cie?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!