Mansory Carbonado GT — Lamborghini Aventador — 1600 km !

538

carbonado 1 carbonado 2 carbonado 3W jed­nym z komen­ta­rzy, pod postem o Man­sory Toro­feo (https://www.facebook.com/202238626790670/photos/a.202333276781205.1073741828.202238626790670/210290369318829/?type=3&theater) została przy­wo­łana kwe­stia Lam­bor­ghini Aven­ta­dora. Zde­cy­do­wa­li­śmy się zatem, przed­sta­wić Wam Car­bo­nado GT.

Tak jak w przy­padku Toro­feo, całe nad­wo­zie zostało wyko­nane z włókna węglo­wego. Nad­wo­zie zostało prze­pro­jek­to­wane w taki spo­sób, aby poprawić prze­pływ powie­trza i docisk auta. Mowa tutaj oczy­wi­ście o przed­nim i tyl­nym zde­rzaku, bocz­nych pro­gach, wlo­tach powie­trza i spoj­le­rze. Auto jest szer­sze od stan­dar­do­wego Aven­ta­dora o 4 cm z przodu i 5 cm z tyłu. Wszystko po to, aby zmie­ścić po bokach auta jesz­cze więk­sze wloty powie­trze chło­dzące układ hamul­cowy oraz sil­nik.

Jeśli mowa ukła­dzie napę­do­wym, to wymie­nione zostały oby­dwie tur­bo­sprę­żarki, a wiele czę­ści sil­nika zostało zastą­pio­nych przez pro­dukty sto­so­wane autach wyści­go­wych. Zmie­niony został także wydech. Dzięki temu otrzy­mu­jemy skok mocy o 900 km, dając zawrotne 1600 koni mecha­nicz­nych! Moment obro­towy musiał zostać elek­tro­nicz­nie ogra­ni­czony do 1200 Nm.

Co dają te liczby w prak­tyce? Pręd­kość mak­sy­malną w oko­li­cach 370 km/h i przy­spie­sze­nie do setki… w 2,1 sekundy!!!!

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach.
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!