Mansory Mercedes AMG GT S

803
Mansory Mercedes AMG GT S 1

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘW Gene­wie Man­sory poka­zało AMG GT S w sza­rym macie, dzi­siaj świa­tło dzienne ujrzała wer­sja w krwi­sto­czer­wo­nej kolo­ry­styce, który naszym zda­nie pre­zen­tuje się wybor­nie. Pre­zen­tu­jemy Wam Man­sory Mer­ce­des AMG GT S w trzech nowych wer­sjach kolo­ry­stycz­nych!

Pakiet od Man­sory zapew­nia duże posze­rze­nia nad­koli, zarówno z przodu, jak i z tyłu, zupeł­nie nowe zde­rzaki i boczne progi, a także spo­rych roz­mia­rów tylny spoj­ler. Stan­dar­dem w Man­sory jest pro­duk­cja wszyst­kich czę­ści z włókna węglo­wego.

Jeśli cho­dzi o osiągi, nie jest to tak spek­ta­ku­larny pro­gres, jak w przy­padku Car­bo­nado, ale nowi wła­ści­ciele mogą liczyć na przy­rost mocy o 220 KM, pozwa­la­jący przy­spie­szyć do setki w 3,4 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malną zwięk­szyć do 330 km/h.

Do nowej kolo­ry­styki dorzu­cono także wer­sję poma­rań­czową i białą.

Która Wam się naj­bar­dziej podoba?