Mansory Torofeo — Lamborghini Huracan — 1250 KM!

496

Przed­sta­wiamy Wam cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­nego Hura­cana — dzieło sztuki stwo­rzone przez nie­miec­kiego tunera Man­sory.

Man­sory znane jest z wszech­obec­nego włókna węglo­wego i tak jest rów­nież w przy­padku Toro­feo, które w cało­ści pokryte jest kar­bo­nem. Desi­gne­rzy nie poprze­stali jedy­nie na zamia­nach mate­riału. Toro­feo otrzy­mało nowe wloty powie­trza, przedni i tylny zde­rzak oraz boczne panele. Auto jest rów­nież szer­sze od ory­gi­nału (3 cm z przodu i 4 cm z tyłu). Tuner posta­no­wił także wypo­sa­żyć Hura­cana w spo­rych roz­mia­rów spoj­ler, który ma nie tylko walory este­tyczne, ale rów­nież aero­dy­na­miczne. Wyko­rzy­sta­nie kar­bonu i prze­pro­jek­to­wa­nie wyglądu auta nie tylko obniża jego masę, ale rów­nież powo­duje lep­szy prze­pływ powie­trza do sil­nika i układu hamul­co­wego. 

Co do zmian w zakre­sie napędu, inży­nie­ro­wie z Nie­miec wpro­wa­dzili wiele zmian do sil­nika, a także cał­ko­wi­cie wymie­niony został układ wyde­chowy. Połą­cze­nie nie­miec­kiej pre­cy­zji z wło­skim tem­pe­ra­men­tem spo­wo­do­wało ponad dwu­krotne zwięk­sze­nie mocy. Z 610 km na 1250 km! Przy­spie­sze­nie do setki zaj­muje teraz 2,7 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna wynosi ponad 340 km/h.

Wnę­trze rów­nież zostało zapro­jek­to­wane na nowo. Cie­ka­wostką jest prze­nie­sie­nie przy­ci­sku włą­cza­ją­cego tą bestię w oko­lice lusterka wstecz­nego.

Według nas Toro­feo jest obłędne! Daj­cie znać w komen­ta­rzach, jakie jest Wasze zda­nie na temat tej bestii!

W komen­ta­rzach znaj­dzie­cie rów­nież wię­cej zdjęć!Torofeo 1 Torofeo 2 Torofeo 3 Torofeo 4