Mazda MX-5 RF

1250
mx5rf 19

Mazda MX-5 RF, czyli Retrac­ta­ble Fast­back to naj­now­sza ewo­lu­cja małego road­stera. Sys­tem jaki zasto­so­wano do mecha­ni­zmu cho­wa­nia dachu jest zbli­żony do tych sto­so­wa­nych m.in. w naj­now­szym Fer­rari 488 GTB, czy McLa­re­nie 650S.

Cie­ka­wym roz­wią­za­niem jest umiesz­cze­nie dachu tuż za sie­dze­niami, dzięki czemu w nowej MX-5 RF zacho­wana została jaka­kol­wiek prze­strzeń baga­żowa.

Mazda MX-5 RF otrzy­mała nowy look przy scho­wa­nym dachu, dzięki roz­bu­do­wa­nym ele­men­tom nad­wo­zia za sie­dze­niami oraz nowe zawie­sze­nie. Cała reszta została taka sama, jak w zwy­kłej MX-5. Mamy więc do wyboru dwa sil­niki 1,5-litrowy i 2-litrowy, roz­wi­ja­jące odpo­wied­nio 131 KM i 160 KM. Do wyboru mamy rów­nież 2 skrzy­nie 6-bie­gowy manual lub auto­mat. Obie skrzy­nie prze­no­szą całą moc oczy­wi­ście na tylne koła.

Jak Wam się podoba? Naszym zda­niem, w takiej opcji kolo­ry­stycz­nej jest genialna!