Zapo­wia­dany w tym roku piękny kon­cept Mazdy-RX Vision con­cept, czyli na chłop­ski rozum nowe RX-9 wła­śnie zostało uśmier­cone. 🙁

Krą­żące plotki mówiły o przy­go­to­wy­wa­nym po cichu nowym sil­niku Wan­kla, który miał napę­dzać nowe spor­towe coupe. CEO Mazdy Masa­mi­chi Kogai uciął wszel­kie spe­ku­la­cje. MX-5 pozo­sta­nie jedy­nym w miarę spo­ro­twym mode­lem. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Mazda w prze­szło­ści sły­nęła z nie­sza­blo­no­wego myśle­nia. Warto przy­po­mnieć takie modele jak sport cosmo, Rx-7 i jego następcę Rx-8, czyli ostatni model z sil­ni­kiem Wan­kla.

Jeśli mie­li­by­śmy wzno­wić pro­duk­cję Wan­klów, musimy być pewni, że nie będzie to pro­duk­cja nisko­se­ryjna. Musimy speł­nić przy­szłe normy emi­sji spa­lin. Wciąż wspie­ramy dział badań i roz­woju w popra­wie wydaj­no­ści jed­no­stek i emi­sji spa­lin”

Jed­nym sło­wem, RYZYKO. Będąc nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem, Mazda za dużo ma do stra­ce­nia, wypusz­cza­jąc na rynek jed­nostki tego typu.

Ubo­le­wamy, bo kon­cept wygląda osza­ła­mia­jąco.