McLaren 570S GT4

550
mclaren 570S GT4 5

McLa­ren zapo­wie­dział dzi­siaj dwa nowe auta prze­zna­czone wyłącz­nie na tor: McLa­ren 570S GT4 i 570S Sprint

Pierw­szy z nich — 570S GT4 — jest już w ostat­niej fazie testów i został w pełni zapre­zen­to­wany. Mcla­ren 570S GT4 został skon­stru­owany tak, aby speł­niać wymogi serii ofi­cjal­nej serii FIAGT4. 570S GT4, jak wszyst­kie auta z serii Sport opiera się na kar­bo­no­wym pod­wo­ziu. Wer­sja GT4 jest zna­cząco szer­sza od stan­dar­do­wego 570S, ponadto w skład pakietu aero wcho­dzi duże tylne skrzy­dło, któ­rego bra­kuje w wer­sji dro­go­wej.

To co naj­waż­niej­sze — sil­nik — został ten sam, co w stan­dar­dzie, czyli twin­turbo V8. W zależ­no­ści od serii, w któ­rej będzie uczest­ni­czył, moc będzie odpo­wied­nio dosto­so­wana.

Wyści­gowy debiut McLa­ren 570S GT4 jest pla­no­wany na 16 kwiet­nia 2016 r.

Cena McLa­rena 570S GT4 wynosi 159,900 fun­tów, a pierw­sze egzem­pla­rze będą dostar­czone w 2017 roku. Osoby zain­te­re­so­wane zaku­pem mogą się zgła­szać po tym lin­kiem: https://r1.dotmailer-surveys.com/d01ws378-a31ow771

Jeśli cho­dzi o drugi model — 570S Sprint, będzie to rów­nież auto prze­zna­czone wyłącz­nie na tor, a detale mają być ujaw­nione w naj­bliż­szych tygo­dniach.