McLaren 675 LT Spider

646
McLaren 675 LT Spider 14

Mcla­ren po raz pierw­szy opu­bli­ko­wał gale­rię zdjęć 675 LT Spi­der. Mimo, że auto wyprze­dało się w nie­spełna dwa tygo­dnie, to warto przy­po­mnieć, czym dys­po­no­wać będą szczę­śliwcy, któ­rym udało się kupić jedno z arcy­dzieł bry­tyj­skiej moto­ry­za­cji.

Pod maską pra­cuje ten sam sil­nik, co w wer­sji coupe, czyli 3,8-litrowy, podwój­nie utur­biony sil­nik V8 o mocy 675 KM. Co ważne, Mcla­ren infor­muje, że sil­nik został zmo­der­ni­zo­wany w aż 50%. Dzięki temu, 675 LT Spi­der do setki roz­pę­dza się w 2,9 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna wynosi 326 km/h. W sto­sunku do innego cabrio pro­du­ko­wa­nego przez McLa­rena — 650 S — 675 LT jest lżej­sze aż o 100 kg.

My jeste­śmy zafa­scy­no­wani desi­gnem i osią­gami pro­duk­tów pocho­dzą­cych z Woking, a jakie jest Wasze zda­nie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!