McLaren 688 HS

641

Zdję­cie naj­now­szej limi­to­wa­nej wer­sji McLa­rena wycie­kło nie­dawno do sieci. McLa­ren 688 HS, o któ­rym pisa­li­śmy tutaj, został sfo­to­gra­fo­wany na hali pro­duk­cyj­nej.

McLa­ren 688 High Sport to bar­dziej hardcore’owa, limi­to­wana wer­sja 675LT. W sto­sunku do 675LT, 688 HS będzie dys­po­no­wało mocą 688 KM i zosta­nie odchu­dzone o 40 kg. Dodat­kowo 688 HS zosta­nie wypo­sa­żone MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘw kolejne ele­menty aero mające zwięk­szyć docisk auta.

Naj­więk­sze zwiany to ofe­ro­wany jako opcja poprzez MSO (McLa­ren Spe­cial Ope­ra­tion), wlot powie­trza na dachu. Druga zmiana to moco­wany na stałe tylny spoj­ler. Spoj­ler będzie praw­do­po­dob­nie ogromny, ponie­waż swoim wyglą­dem ma przy­po­mi­nać ten z P1 GTR.

688 HS zosta­nie wypro­du­ko­wane w 25 sztu­kach, które jak może­cie się domy­ślać zostały już wyprze­dane.