McLaren MSO Carbon Series 675LT Spider

494

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘMcLa­ren 675LT Spi­der zostało wyprze­dane w nie­całe 2 tygo­dnie. Dla osób, któ­rym nie udało się zaku­pić tego wyjąt­ko­wego auta, MSO — McLa­ren Spe­cial Ope­ra­tion przy­go­to­wało bar­dzo limi­to­waną wer­sję tego samo­chodu — McLa­ren MSO Car­bon Series 675LT Spi­der.

Auto zosta­nie wypro­du­ko­wane tylko w 25 sztu­kach i tak, jak nie­dawno zapre­zen­to­wany MSO P1, auto wypro­du­ko­wane przez MSO będzie pra­wie w cało­ści zbu­do­wane z włókna węglo­wego, a z zewnętrzna war­stwa kar­bonu otrzyma dodat­kowy połysk.

Pod maską pozo­staje ten sil­nik co w wer­sji bazo­wej, a więc 3,8-litrowe twin­turbo V8, roz­wi­ja­jące 666 KM i pozwa­la­jące przy­spie­szyć do setki w 2,9 sekundy.

Osoby które już kupiły swoje stan­dar­dowe 675LT muszą obejść się sma­kiem, ponie­waż McLa­ren od razu zapo­wie­dział, że nie będzie wymie­niał ele­men­tów auta na czę­ści kar­bo­nowe.

Praw­do­po­dob­nie wszyst­kie 25 sztuk zostało już “zakle­pane”. Nie ma co się dzi­wić. Chyba każdy dys­po­nu­jący odpo­wied­nimi środ­kami i zdro­wymi zmy­słami sko­rzy­stałby z moż­li­wo­ści zakupu, tak zna­ko­mi­tego auta, a jed­no­cze­śnie, tak bar­dzo limi­to­wa­nego.