McLaren P1 GTR na sprzedaż!

616
€4 milion Euro McLaren P1 GTR popped on sale 7

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘWarty 4 miliony euro McLa­ren P1 GTR poja­wił się na sprze­daż na stro­nie mobile.de. Wypro­du­ko­wana w ilo­ści 45 sztu­kach, maszyna prze­zna­czona wyłącz­nie na tor jest jed­nym z naj­bar­dziej eks­klu­zyw­nych aut dostęp­nych aktu­al­nie na rynku. Co cie­kawe sprze­da­wany egzem­plarz nie prze­ja­chał ani jed­nego peł­nego kilo­me­tra.

Wła­ści­cie­lom P1 GTR dostar­czane jest duże wspar­cie ze strony McLa­rena, są oni zapra­szani na pry­watne sesje na torach na całym świe­cie. Ponadto, mają oni dostęp do symu­la­tora McLa­rena, a także do tre­ningu, któ­remu pod­da­wani są kie­rowcy F1 oraz kan­dy­daci na takich.

McLa­ren P1 GTR tak jak wspo­mnie­li­śmy prze­zna­czony jest wyłącz­nie na tor (cho­ciaż ostat­nio poja­wiła się wer­sja dosto­so­wana do prze­pi­sów ruchu dro­go­wego). Napę­dzany jest 3,8-litrowym sil­ni­kiem V8 twin turbo oraz sil­ni­kiem elek­trycz­nym. Dzięki temu, łączna moc roz­wi­jana przez P1 GTR wynosi 1000 KM. Od zera do setki roz­pę­dza się w mniej niż 2,8 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna zna­cząco prze­kra­cza 320 km/h.

Kupi­li­by­ście taką zabawkę, gdy­by­ście mięli wystar­cza­jąco gruby port­fel? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!