McLaren P1 GTR

484

McLa­ren wypu­ścił do sieci zdję­cie warsz­tatu, w któ­rym bry­tyj­ski pro­du­cent doko­nuje ostat­nich popra­wek na goto­wych już McLa­re­nach P1 GTR. Zdję­cie poka­zuje nam, jak różne spe­cy­fi­ka­cje zamó­wili nowi wła­ści­ciele tej bestii. Widzimy P1 GTR w tra­dy­cyj­nej poma­rań­czo­wej bar­wie, w bar­wach nawią­zu­ją­cych do McLa­ren F1 GTR star­tu­ją­cego w Le Mans- żółty z zie­lo­nymi deta­lami, ale także jasny nie­bie­ski pokryty czar­nymi nit­kami torów z całego świata.

McLa­ren P1 GTR to auto przezna­czone jedy­nie na tor i ofe­ro­wane jedy­nie posia­da­czom “zwy­kłego” P1. Moc została zwięk­szona do 986 km. P1 GTR potrze­buje 2,8 sekundy do osią­gnię­cia pierw­szej setki, a pręd­kość mak­sy­malna prze­kra­cza 320 km/h. 

Auto posiada wiele sys­te­mów zain­spi­ro­wa­nych tech­no­lo­giami wyko­rzy­sty­wa­nymi w For­mule 1, m. in. ERS (push-to-pass sys­tem) i tylny spoj­ler z sys­te­mem zmniej­sze­nia tar­cia (Drag Reduc­tion Sys­tem).

Posia­da­nie takiego auta wiąże się z róż­nymi przy­wi­le­jami ze strony McLa­rena. Daje dostęp do orga­ni­zo­wa­nych przez McLa­rena even­tów, track-dayów oraz dostęp do symu­la­to­rów wyści­go­wych McLa­rena.

Cie­ka­wostką jest rów­nież dostęp do pro­gramu fit­ness i odży­wia­nia prze­zna­czo­nego dla kie­row­ców McLa­rena.

Którą spe­cy­fi­ka­cję byście wybrali? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!p1 gtr p1 gtr 2 p1 gtr 3