McLaren P14

730

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNie­czę­sto foto­gra­fom udaje się przy­ła­pać na testach takiego giganta, jakim jest McLa­ren. McLa­ren P14 — takie ozna­cze­nie nosi model, który ma god­nie zastą­pić jedno z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się modeli bry­tyj­skiej firmy — 650S.

Następca 650S praw­do­po­dob­nie będzie korzy­stał z tej samej jed­nostki napę­do­wej, co swój poprzed­nik — 3,8 l twin­turbo V8.

Design sfo­to­gra­fo­wa­nego modelu nawią­zuje rzecz jasna do McLa­rena P1, a także modelu 570S. Nowi wła­ści­ciele mogą spo­dzie­wać się rów­nież wszech­obec­nego włókna węglo­wego.

Co sądzi­cie o McLa­re­nie P14? Nawiąże walkę z takimi tuzami, jak Fer­rari 488 GTB, Lambo Hura­can, czy bestiami spod znaku 911?