McLaren — Track22

704

Bry­tyj­ska marka McLa­ren przed­sta­wiła plan dzia­łań na kolejne 6 lat o nazwie Trac­k22. Ponadto McLa­ren zapo­wie­dział, że 570GT było ostat­nią pre­mierą w tym roku.

Zgod­nie z pla­nem, McLa­ren ma zain­we­sto­wać miliard fun­tów w bada­nia i roz­wój 15 nowych modeli. Wszyst­kie auta będą zapre­zen­to­wane do 2022 r.

W związku z ogrom­nym suk­ce­sem napędu hybry­do­wego, zasto­so­wa­nego w McLa­re­nie P1, ponad połowa modeli McLa­rena ma być wypo­sa­żona wła­śnie w taki napęd. Pra­cow­nicy w Woking roz­wi­jają także jed­nostkę w pełni elek­tryczną, która będzie zasto­so­wana w przy­szło­ści w jed­nym z aut z serii Ulti­mate (czyt. następca P1).

Co do poszcze­gól­nych modeli, McLa­ren zapo­wie­dział na przy­szły pre­mierę modelu typu spi­der bazu­ją­cego na autach z serii Sport (570S, 570GT) oraz kon­ty­nu­ację grupy aut o ozna­cze­niu “LT”, które mają dostar­czać naj­lep­sze osiągi na torach, przy jed­no­cze­snej moż­li­wo­ści ich codzien­nego użyt­ko­wa­nia.

Co sądzi­cie o pla­nach bry­tyj­skiej marki? Idą w dobrym kie­runku?12771589_1000274450007810_6515696753640995021_o

Zdję­cie via @Shmee150