Mercedes AMG GT-R

804
Mercedes AMG GT-R

Mer­ce­des Benz AMG GT-R został przy­ła­pany na testach na Nur­bur­gringu. Na fil­mie widać, że auto nie było oszczę­dzane, a kie­rowca jechał w zakrę­cie prak­tycz­nie na limi­cie.

Co możemy spo­dzie­wać się po nowy AMG GT-R? Z pew­no­ścią nowego, bar­dziej agre­syw­nego body­kitu z ogrom­nym tyl­nym spoj­le­rem. Możemy rów­nież ocze­ki­wać zna­czą­cego skoku mocy, tward­szego zawie­sze­nia, więk­szych hamul­ców itp.

Plotki mówią o około 550 KM, czyli zwięk­sze­niu o około 40 KM w sto­sunku do AMG GT S.

Nie znamy daty pre­miery, ale jeden z bry­tyj­skich Vlo­ge­rów wyga­dał się, że pre­miera ma odbyć się na Goodwood Festi­val of Speed, który odbę­dzie się 23 czerwca 2016 r.

Cze­ka­cie?